Tera­peut­ti

Olen moni­puo­li­sen ja pit­kän koke­muk­sen omaa­va empaat­ti­nen ja kan­nus­ta­va asian­tun­ti­ja ja kou­lu­tuk­sel­ta­ni tera­peut­ti. Vii­te­ke­hyk­se­ni on rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­pia, minul­le on myön­net­ty IASTI:n ser­ti­fioin­ti­ta­so Solu­tion-Focused Prac­ti­tio­ner ja opet­ta­ja­na­ni ovat olleet Lyhyt­te­ra­piains­ti­tuu­tin alal­la pit­kään toi­mi­neet, koke­neet kou­lut­ta­jat. Kou­lu­tus­taus­ta­ni on kau­pal­li­nen, olen työs­ken­nel­lyt usean vuo­den ajan finans­si­sek­to­ril­la ja minul­la on työ­ko­ke­mus­ta niin rat­kai­su­myyn­nis­tä, asia­kas­pal­ve­lus­ta kuin joh­ta­mi­ses­ta.

Jokai­sen elä­mä on ainut­laa­tui­nen ja arvo­kas. Mah­dol­li­suus naut­tia elä­mäs­tä sen kai­kes­sa kau­neu­des­saan on jokai­sel­le ole­mas­sa. Elä­mä on täs­sä ja nyt ja unel­mat on mah­dol­lis­ta toteut­taa. Se, mitä reit­tiä kul­kee ja mil­lä mie­lel­lä mat­kaa tekee, on jokai­sen itsen­sä valin­ta. Elä­mä tar­jo­aa monia kas­vat­ta­via koke­muk­sia ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä onkin, miten posi­tii­vi­si­na voi­ma­va­ro­ja lisää­vi­nä ne mie­liin jää­vät, ja miten uusien koke­mus­ten ja haas­tei­den koh­da­tes­sa vah­vuuk­si­aan käyt­tää.

Miel­tä voi hoi­taa ja onnel­li­suut­ta lisä­tä muut­ta­mal­la posi­tii­vi­sem­mak­si omaa ajat­te­lu­ta­paa, suh­tau­tu­mis­ta ja asen­net­ta. Vas­toin­käy­mi­set, trau­maat­ti­set koke­muk­set, masen­tu­mi­nen, pel­ko­ti­lat ja työ­uu­pu­mi­nen voi­vat kuor­mit­taa niin pal­jon, ettei­vät omat voi­ma­va­rat ja kei­not enää rii­tä. Läheis­ten tuki saat­taa myös olla rajal­lis­ta ja täl­löin ammat­ti­lai­sen apu voi olla hyvä lisä tai vaih­toeh­to. Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti on ammat­ti­lai­nen, joka voi aut­taa näke­mään mah­dol­li­sia reit­te­jä rat­kai­suun. Ei niin pien­tä eikä lii­an suur­ta asi­aa ettei­kö sii­tä ammat­ti­lai­sen kans­sa kan­nat­tai­si kes­kus­tel­la. Toi­vot­to­mia asioi­ta ei ole, on vain kokei­le­mat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia!

Minul­le jokai­nen asia­kas on ainut­laa­tui­nen yksi­lö. Pyrin luo­maan luot­ta­muk­sel­li­sen ilma­pii­rin, jos­sa koros­tu­vat aitous, empaat­ti­suus ja toi­sen kun­nioit­ta­mi­nen huu­mo­ria unoh­ta­mat­ta. Pidän tär­keä­nä avoin­ta ja yhteis­työ­hön perus­tu­vaa tera­pia­suh­det­ta, jos­sa jokai­nen voi kokea itsen­sä tasa­ver­tai­sek­si ja olla oma itsen­sä.

Hyvin­voin­ti on koko­nais­val­tais­ta – kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen. Jokai­sel­la itsel­lään on mah­dol­li­suus vai­kut­taa sii­hen, miten hyvin voi koto­na, työs­sä, kou­lus­sa – arjes­sa yleen­sä. Kan­nus­tus, vuo­ro­vai­ku­tus, työ­hy­vin­voin­ti ja ener­gi­soi­va koti ovat tär­kei­tä ele­ment­te­jä ja nii­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen vie­lä tär­keäm­pää itsel­le sopi­van har­mo­nian löy­tä­mi­sek­si.

Kut­sun Sinut mat­kal­le, joka voi aut­taa löy­tä­mään tämän har­mo­nian itses­sä­si.

Lei­la Sal­mi-Veh­ka­la