”On ole­mas­sa vain pie­ni osa uni­ver­su­mia, jos­ta tie­dät var­mas­ti, että sitä on mah­dol­lis­ta paran­taa.
Ja se osa olet Sinä.”
— Aldous Hux­ley -
VARAA AIKA

Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­pia

 

Mitä rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­pia on?

Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­pia on tera­pia­muo­to­na aktii­vi­nen, tavoi­te­kes­kei­nen ja tule­vai­suuso­rien­toi­tu­nut — hyvään ja onnel­li­seen elä­mään täh­tää­vä tera­pia. Pää­pai­no on ongel­mien ja syi­den etsi­mi­sen sijaan rat­kai­sus­sa ja pyr­ki­myk­se­nä on löy­tää men­nei­syy­den koke­muk­sia ja niis­tä saa­tu­ja voi­ma­va­ro­ja hyö­dyn­täen, elä­mää aut­ta­via, vaih­toeh­toi­sia ja omia vah­vuuk­sia hyö­dyn­tä­viä ja lisää­viä kei­no­ja sekä tapo­ja saa­vut­taa itsel­le ase­te­tut tavoit­teet. Lyhyt­te­ra­pias­sa ”kii­ruh­de­taan hitaas­ti” — pie­nin aske­lin raken­taen sil­taa koh­ti tavoi­tet­ta. Läh­tö­koh­ta­na ovat asiat ja tapah­tu­mat, jot­ka tuke­vat asia­kas­ta täs­sä het­kes­sä ja pyr­ki­myk­se­nä on myös lisä­tä nii­tä asioi­ta, jot­ka elä­mäs­sä jo toi­mi­vat.

Mil­loin tera­pi­aan?

Tera­pian tar­pee­seen voi olla usei­ta syi­tä: masen­nus, ahdis­tuk­sen tun­ne, riip­pu­vuus, työ­uu­pu­mus, tar­ve käsi­tel­lä men­nei­syyt­tä, huo­no itse­tun­to, ihmis­suh­deon­gel­mat, kes­kus­te­lu­kump­pa­nin puut­tu­mi­nen tai mikä tahan­sa asia, mihin voi aut­taa vuo­ro­vai­kut­tei­nen käsit­te­ly­ta­pa. Lyhyt­te­ra­pia sopii aktii­vi­sen ete­ne­mis­ta­van ansiois­ta myös het­kiin, kun kai­paa kan­nus­tus­ta tai vaih­toeh­tois­ta näke­mys­tä. Tämä psy­ko­lo­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa, rat­kai­su­kes­kei­syys tar­jo­aa työ­vä­li­nei­tä moti­vaa­tio­ky­sy­myk­siin, muu­tok­sen­hal­lin­taan ja ongel­man rat­kon­nan kehit­tä­mi­seen. Rat­kai­su­kes­keis­tä lähes­ty­mis­ta­paa on jo usei­den vuo­sien ajan menes­tyk­sek­kääs­ti sovel­let­tu sosi­aa­li- ja kas­va­tus­työs­sä sekä tera­peut­ti­ses­sa asia­kas­työs­sä. Työyh­tei­sö­jen hyvin­voin­tiin ja orga­ni­saa­tioi­den pul­ma­ti­lan­tei­siin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä käy­tet­ty­nä sen tun­net­tuus lisään­tyy ja levi­ää. Tera­pial­la voi­daan edis­tää koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia.

Miten tera­pi­aan pää­see?

Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­pia sopii kai­kil­le, sii­hen ei tar­vit­se mak­susi­tou­mus­ta ja tera­pias­sa voi käy­dä mui­den tera­pia­hoi­to­jen ohel­la. Muu­tos ei yleen­sä tapah­du het­kes­sä, joten tapaa­mis­ker­to­ja voi olla 1 – 10, mah­dol­li­ses­ti enem­män­kin. Seu­ran­ta ns. aktii­vi­jak­son jäl­keen on tär­keä huo­mioi­da ja ete­ne­mi­nen tapah­tuu­kin jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­set tar­peet ja toi­veet huo­mioi­den, luot­ta­muk­sel­li­ses­ti.

 

Tera­pian tavoit­tee­na on lisä­tä hyvin­voin­tia ja toi­min­ta­ky­kyä — luo­da toi­voa tule­vai­suu­den suh­teen.