Rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te

Tämä on LS Har­mo­nia Oy:n hen­ki­lö­tie­to­lain (10 ja 24 §) ja EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te. Laa­dit­tu 08.05.2018.

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

LS Har­mo­nia Oy (2761726–2)

2. Rekis­te­ris­tä vas­taa­va yhteys­hen­ki­lö

Lei­la Veh­ka­la, leila.vehkala@lsharmonia.fi

3. Rekis­te­rin nimi

LS Har­mo­nia Oy:n asia­kas­re­kis­te­ri

4. Oikeus­pe­rus­te ja hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­nen oikeus­pe­rus­te hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyl­le on asia­kas­suh­de.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus on yhtey­den­pi­to asiak­kai­siin, asia­kas­suh­teen yllä­pi­to, mark­ki­noin­ti.

5. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekis­te­riin tal­len­net­ta­via tie­to­ja ovat: hen­ki­lön nimi, yri­tyk­sen nimi/organisaatio ja y‑tunnus, yhteys­tie­dot (puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te, osoi­te), tie­dot tila­tuis­ta pal­ve­luis­ta ja nii­den muu­tok­sis­ta, pos­ti­tus- ja las­ku­tus­tie­dot, muut asia­kas­suh­tee­seen ja tilat­tui­hin pal­ve­lui­hin liit­ty­vät tie­dot.

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Rekis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot saa­daan asiak­kaal­ta mm. yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen ajan­va­raus­järjs­tel­män kaut­ta, www-lomak­keil­la lähe­te­tyis­tä vies­teis­tä, säh­kö­pos­tit­se, puhe­li­mit­se, sosi­aa­li­sen median pal­ve­lu­jen kaut­ta, sopi­muk­sis­ta, asia­kas­ta­paa­mi­sis­ta ja muis­ta tilan­teis­ta, jois­sa asia­kas luo­vut­taa tie­to­jaan.

        

7. Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta muil­le tahoil­le. Tie­to­ja luo­vu­te­te­aan viran­omai­sil­le vain lain edel­lyt­tä­mis­sä tapauk­sis­sa.

8. Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

Rekis­te­rin käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la käsi­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan asian­mu­kai­ses­ti. Kun rekis­te­ri­tie­to­ja säi­ly­te­tään Inter­net-pal­ve­li­mil­la, nii­den lait­teis­ton fyy­si­ses­tä ja digi­taa­li­ses­ta tie­to­tu­ras­ta huo­leh­di­taan asi­aan­kuu­lu­vas­ti. Rekis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, että tal­len­net­tu­ja tie­to­ja sekä pal­ve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sia ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain nii­den työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta, joi­den työn­ku­vaan se kuu­luu.

9. Tar­kas­tusoi­keus ja oikeus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Jokai­sel­la rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 § mukai­ses­ti tar­kis­taa rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa ja vaa­tia mah­dol­li­sen vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta tai puut­teel­li­sen tie­don täy­den­tä­mis­tä. Mikä­li hen­ki­lö halu­aa tar­kis­taa hänes­tä tal­len­ne­tut tie­dot tai vaa­tia nii­hin oikai­sua, pyyn­tö tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kulues­sa).

 

10. Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeu­det

Rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus pyy­tää hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen rekis­te­ris­tä (“oikeus tul­la unoh­de­tuk­si”). Niin ikään rekis­te­röi­dyil­lä on muut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­set oikeu­det kuten hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­nen tie­tyis­sä tilan­teis­sa. Pyyn­nöt tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kulues­sa).