Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­pia

Rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­pia on aktii­vi­nen, tavoi­te­kes­kei­nen ja tule­vai­suuso­rien­toi­tu­nut tera­pia — voi­ma­va­ra­kes­kei­nen tera­pia, joka voi aut­taa niin suur­ten ja pien­ten ongel­ma­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­ses­sa kuin myös tilan­tees­sa, kun kai­paa kan­nus­tus­ta tai vaih­toeh­tois­ta näke­mys­tä.

Varaa aika

Tera­pia­ta­paa­mi­sen varaa­mi­nen on help­poa ja ajan varaa­mi­sek­si ei tar­vit­se mak­susi­tou­mus­ta.
Ter­ve­tu­loa tapaa­mi­seen!

Sinun tari­na­si

Jokai­sen koke­muk­set ovat arvok­kai­ta ja ansait­se­vat tul­la kuul­luk­si. Kipeän asian ker­to­mi­nen voi jo yksis­tään hel­pot­taa oloa ja aut­taa näke­mään asiat uudes­sa valos­sa. Se voi myös olla alku mah­dol­lis­ten rat­kai­su­jen löy­tä­mi­sel­le.

Ongel­mis­ta rat­kai­sui­hin

Men­nei­syy­den koke­muk­set voi­vat olla emo­tio­naa­li­nen pai­no­las­ti. Miten vapau­tua täs­tä ja kerä­tä hyö­dyt tai­dois­ta, jot­ka ovat aut­ta­neet sel­viy­ty­mään? Omien vah­vuuk­sien tun­te­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen aut­ta­vat voi­maan­tu­maan mat­kal­la koh­ti toi­vot­tua tavoi­tet­ta.

Pie­nin aske­lin koh­ti tavoi­tet­ta

Riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä men­nei­syy­des­sä on tapah­tu­nut, on mah­dol­lis­ta alkaa luo­da itsel­le pal­kit­se­va ja tyy­dyt­tä­vä elä­mä juu­ri nyt — pie­nin aske­lin ede­ten. Toi­vei­den ja unel­mien lähes­ty­mi­nen askel ker­ral­laan tekee niis­tä vähem­män pelot­ta­via ja mikä tär­kein­tä, saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­via.

VARAA AIKA

Muu­tos on mah­dol­li­nen ja unel­mat saa­vu­tet­ta­vis­sa. Tapaa­mi­sen jäl­keen on hel­pom­pi arvioi­da, miten rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­pia sopii Sinul­le. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, varaa aika ja tule tapaa­mi­seen!

Varaa aika

Ker­ro, miten voim­me aut­taa.